Untitled Document
 
 
     
   
 
> 고객센터 > 공지사항
 
전화 교체 작업 안내(2022.05.26.)
서진 554 2022.05.26

금일 사내 전화 교체 작업으로 인하여


하기  일정 동안 부서별로 순차 작업되어


전화가 간헐적으로 연결 장애가 발샏 할 수 있습니다.


작업일정 : 2022년 5월 26일 오후 1시~ 오후6시


-------------------------------------------------- 
 
 
 
[개인정보처리방침]